Onze bewonerscoöperatie aflevering # 3
De beheercoöperatie levert zoals gezegd financiële, maar zeker ook sociale voordelen op voor alle bewoners. Voordelen die alleen gerealiseerd kunnen worden als er wordt samengewerkt. Dat betekent dat wij als bewoners bereid moeten zijn om de afgesproken taken te verrichten. Ieder op de eigen tijd en naar eigen kunnen.

 

Dat brengt ons op het recht op voordracht en de voorwaarden die aan het lidmaatschap van de bewonerscoöperatie worden gesteld.

Humanistische grondslag
Allereerst moet iedere bewoner de Humanistische grondslag van de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren onderschrijven. Want daar is het recht op voordracht op gestoeld.

Het Humanisme geldt in Nederland als "een levensbeschouwing waarin het zelfbeschikkend individu, de rede en de samenspraak centraal staan. Waarin ieder mens een eigen verantwoordelijkheid heeft om zijn leven vorm te geven. Waarin we samen streven naar een menselijke = humane samenleving".

De humanistische visie en opdracht van onze woongemeenschap luidt daarom:

  1. Wij doen recht aan de levenservaring en zelfbeschikking van bewoners, gekoppeld aan goed nabuurschap.
  2. Wij streven er naar om de humanistische waarden zo goed mogelijk in praktijk te brengen. Kernwaarden zijn o.a. openstaan voor anderen en niemand uitsluiten op basis van verschillen in leefwijze en opvattingen.
  3. De leden van de wooncoöperatie tonen actieve betrokkenheid bij het functioneren van de woongemeenschap en de buurt.

De humanistische visie is dus een gezamenlijk streven, een ideaal. Het is geen criterium om elkaar de maat te nemen of uit te sluiten. Je hoeft er ook geen examen in te doen maar wel je bereidheid uit te spreken. Om je best te doen. Met erkenning van het feit dat streven gepaard gaat met vallen en opstaan. (Vergeef mij deze persoonlijke noot).

Recht op voordracht
Alle bewoners hebben verklaard dat deze visie én de gevraagde inzet hen aanspreekt. Op basis daarvan zijn we na een gesprek en een positief advies van de entreecommissie, door de coöperatie voorgedragen aan de Alliantie voor een woning. Hetzelfde geldt voor toekomstige bewoners, voor iedereen die aangeeft gegadigde te willen zijn. Zonder deze voordracht kan je niet in de toren komen wonen ook al voldoe je aan de inkomenseisen.

Het recht om zelf huurders voor te dragen geldt voor alle woningen, sociale huur en middenhuur. Daarmee doet het er dus niet toe hoe lang je staat ingeschreven bij Woningnet, of je een huurwoning in Amsterdam achterlaat en of je van buiten de stad komt of niet. Wel moet je 55 jaar of ouder zijn en zelfstandig kunnen wonen. Omdat het gaat om seniorenwoningen waaraan een groot tekort is.

Het recht op voordracht is een voorrecht dat door de Gemeente is verleend. Aan de coöperatie en de Alliantie. Het is geborgd in de Samenwerkingsovereenkomst. De Gemeente doet dat omdat de Gemeente samenleefprojecten en nabuurschap van ouderen wil bevorderen.

Alleen de Gemeente kan de voorwaarden veranderen. Die staan nu ter discussie omdat de toewijzingsregels voor de sociale huurwoningen worden gewijzigd. Daarnaast is er een politiek besluit om de middenhuur voor langere tijd aan een maximum te binden en bestaat er de wens om in de toekomst ook de middenhuur onder het toewijzingsbeleid te brengen.

Het recht op voordracht is een groot goed en de voorwaarde voor het slagen van de woongemeenschap en onze bewonerscoöperatie.