Intermezzo: het weefsel van onze gemeenschap

We hebben het hier over onze bewonerscoöperatie en die is lang niet mis, een stevige verantwoordelijkheid, een indrukwekkende prestatie.

Minder zichtbaar maar minstens zo belangrijk is het weefsel dat spontaan groeit. Het weefsel van de onderling contacten, activiteiten en ontmoetingen, van de spontane initiatieven, de vriendschappen, de conflicten, de hulp en het luisterend oor die we aan elkaar vragen en bieden. Dat gebeurt, dat groeit en maakt ons tot een gemeenschap. Dat is de nabuurschap, het gezamenlijk wonen.

Je zou kunnen zeggen: de coöperatie is de formele, het weefsel de informele kant van hoe we samenleven, van wat ons verbindt.


Terug naar de commissies en de mensen die de commissies bevolken
In de vorige afleveringen zijn naast de sociale + leefbaarheidscommissie (Solcom) en de technische commissie (Techcom) ook al de entreecommissie en het bestuur genoemd.

De opdracht en de bevoegdheden van het bestuur, de ledenraad en de algemene vergadering zijn geregeld in de statuten. Het zijn de democratische besluitvormingsorganen van de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren (CVBA). Daarover in een volgende aflevering meer.

Alle commissies zijn, zoals al eerder genoemd, geregeld in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Alliantie. Daarin zijn hun werkwijze en bevoegdheden vastgelegd en zo kunnen de commissies beschikken over een budget voor de taken die hen zijn opgedragen. Onderlinge afspraken, zoals b.v. regels voor het gebruik van de torenkamer, kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

De entreecommissie zorgt voor de wachtlijst van gegadigden en voert met hen de entreegesprekken. Zodra er een woning vrijkomt regelt de entreecommissie de bezichtiging en de komst van een nieuwe bewoner en bemiddelt zij bij de oplevering. Ook bij onderlinge woningruil bemiddelt de commissie.

Overige commissies en werkgroepen in willekeurige volgorde:
- de torenkamercommissie voor het beheer en de exploitatie van de torenkamer (Torcom),
- de communicatiecommissie: redactie en werking website, nieuwsbrief en PR (Comcom),
- de klachtencommissie voor de bemiddeling bij conflicten tussen bewoners.

Tenslotte zijn er de werkgroep zorg als onderdeel van de sociale commissie en de werkgroep culturele activiteiten (CultAc) die is voortgekomen uit de torenkamercommissie.

De relaties met de buurt worden verzorgd vanuit de Solcom en door individuele bewoners die deelnemen aan initiatieven van de buurt en de buurtkamer.

Een bijzondere ten behoeve van corona ingestelde tijdelijke groep is de BeZoTo. Deze bestaat uit leden van het bestuur, de werkgroep zorg en de torenkamercommissie. Zij geven aan hoe we omgaan met de coronamaatregelen van de overheid.

De commissies en werkgroepen worden bemenst door bewoners die zich daarvoor aanmelden of die er voor worden gevraagd. Bij een vacature wordt een oproep geplaatst op de mededelingenborden en in een e-mail. Nieuwe leden worden voorgedragen aan de Ledenraad.

De leden van het bestuur hebben hun bemoeienis met de verschillende commissies onderling verdeeld. De commissies zijn immers onderdeel van het bestuur. Zij beschikken over een jaarbudget en brengen verslag uit aan het bestuur en in de jaarlijkse Algemene Vergadering en het jaarverslag. De commissies worden aangemoedigd om regelmatig aan de bewoners te laten weten waar ze mee bezig zijn en de Ledenraad te raadplegen over kwesties die spelen.

In de eerste drie jaren is deze organisatie ontwikkeld en is er heel veel tot stand gebracht. Nu gaat het er om de continuïteit te borgen, nieuwe bewoners bij het werk van de coöperatie te betrekken en waar nodig de afspraken bij te stellen zodat het werkbaar blijft en we blijven leren van onze ervaringen.

MFD, 20210723

Voor het lezen van alle afleveringen van de serie achter elkaar klik hier:
Onze bewonerscoöperatie, alle afleveringen