Gezocht: nieuwe bestuursleden

DEADLINE VOOR AANMELDEN: 1 OKTOBER

Ter voorbereiding op de invulling van een drietal vacatures in het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren is een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld.

Deze commissie heeft zich beraden op haar taak en weet dat het heel moeilijk is om voor deze functies geschikte kandidaten te vinden. Enerzijds omdat de functies een duidelijk beslag leggen op de ́vrije tijd ́, anderzijds omdat in het verleden de ́functie eisen ́ misschien te zwaar werden aangezet.

De commissie heeft daarom bewust geen functieprofielen opgesteld, zodat de drempel om je verkiesbaar te stellen niet te hoog ligt.

Voor het democratisch proces is het belangrijk dat er op 3 november iets te kiezen valt. Eigenlijk zouden er voor elke vacature meerdere kandidaten moeten zijn. Daarom niet alleen de uitnodiging om U (schriftelijk) beschikbaar te stellen, maar ook om (schriftelijk) aan te geven welke van Uw medebewoners U geschikt acht om een van de vacatures in te vullen.

Met Uw reacties kan de BAC dan aan de slag. Aan de hand van uw reacties zullen met de mogelijke kandidaten gesprekken worden gevoerd. Niet alleen over gewenste specifieke deskundigheden (financien, techniek, leiding geven), maar ook over begrippen als openheid, samenwerken, elkaar steunen en inspireren.

De Commissie (Peggy Burke, Hermien Don, Jaap Teule).

Uw reacties kunt u sturen naar: u.burke@upcmail.nl